GIS 2021

GIS 2023

5-7 October 2023
Piacenza (Italy)
Web: https://gisexpo.it/